A la llar és on es produeixen més incidències al llarg de l'any.

L'assegurança de la llar és vital davant de qualsevol imprevist que pugui donar-se en l'àmbit domèstic. Avaries, pèrdua de claus, robatoris, incendis, inundacions... Tant els accidents més quotidians com els més excepcionals tenen una solució més fàcil amb una bona assegurança de la llar.

CONSELLS PER DISPOSAR D'UNA BONA ASSEGURANÇA DE LA LLAR

1 - Ajustar correctament les valoracions del Contingut (mobiliari, joies, diner, objectes de valor) i del Continent (valor de l'edificació) perquè en cas de sinistre, la indemnització serà proporcional a la quantitat assegurada. És importar saber si es disposa de caixa forta.
2 - Totes les Companyies cobreixen els danys ocasionats per incendi, fum, explosió, filtracions d'aigua, neu, calamarça, impacte de llamp, canvi de pany, danys elèctrics, trencament de miralls, vidres o sanitaris. Però es poden afegir prestacions complementàries com: assistència en la llar, atracament en via pública, atenció mèdica urgent, assegurança per a mascotes, assistència en viatge, seguretat informàtica, reparació d'electrodomèstics, calderes, aparells d'aire condicionat o defensa jurídica.
3 - La responsabilitat civil és una de les cobertures més important en la Llar perquè cobreix danys que es puguin ocasionar a tercers (filtracions d'aigua, objectes que cauen per una finestra, la teulada o la façana, etc.). És molt important conèixer el límit establert per a aquesta cobertura, que serà més alt en funció de la quota a pagar.
4 - Per calcular la quota les Companyies tenen en compte els capitals assegurats, la identitat del assegurat, l'any de construcció de la llar, l'ús que se'n fa, el codi postal i si s'han fet reformes recents en tuberies o sistema elèctric.
5 - Les assegurances de llar són complexes. Cal estudiar bé en cada cas els riscs a cobrir i les quantitats assegurades, per part d'especialistes.
6 - En cas d'hipoteca, les entitats financeres solen exigir la contractació d'una pòliça de llar, que pot no ajustar-se a les teves necessitats, sino a les del banc, a qui no preocupa el Contingut, la Responsabilitat Civil o un Robatori. Només els preocupa el Continent.
7 - L'assegurança de Comunitats de Veïns generalment cobreix els riscs que afecten als elements comuns de l'edifici: cobertes, façanes, escales, vestíbuls, ascensors. Hi ha qui creu que també cobreix els danys ocasionats a tercers (exemple una inundació originada en una vivenda que afecti a d'altres) i això no és així a no ser que ho recullin les seves condicions particulars. La cobertura de danys per aigua en cada Companyia pot tenir diferències substancials. Cal assessorament sobre els avantatges o inconvenients de cada una. També convé saber quines Companyies estan donant millor servei en resposta a un sinistre.
8 - Cal comparar entre Companyies i disposar del millor assessorament i informació.

TOT AIXÒ HO FA EL MONTEPIO PER TU INTERMEDIANT AMB LES COMPANYIES.